[VlDE0] Duket si një shtëpi e zakonshme nga jashtë, por shi.koni brenda, ja pse kushton 8 milionë dollarë!

Ngrohur dhe ftohur me en.ergji gje.otermale, kjo shtëpi un.ike përmban elemente të zbukuruara me florën dhe faunën me dra.gonjë, shqiponja, kojota e të tjera dhe ka ppa mje ttë mahn.itshme të maleve përreth.

Hapësira nxe.hett dhe ftohet me përdorimin e ene.rgjisë gjeo.term.ale. Pjesë të ndërlikuara, të bëra me dorë janë gurthemeli i asaj që e bën këtë shtëpi unike. Shtt.ipp rrekll,ammen per te kkshyyr v1djon pr,it 5 se,konda qe te ha,ppet.

Leave a Reply