Vjosa Osmani Me Familjen E Saj I Beri Nderime Djalit Bidenit Per Sherbimin E Tij Ne Kosove, Por Reagimi I Bidenit Per Vjosen Po I “HABIT” Te Gjithe Qytetaret

Vjosa Osmani me familjen e saj i beri nderime djalit Bidenit per sherbimin e tij ne Kosove, por reagimi i Bidenit per Vjosen po i “HABIT” te gjithe qytetaret

Pre sidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, bashkë me bash,këshortin e saj, Prindon Sadriu dhe dy vajzat e tyre, kanë vendosur lule tek memoriali i Be au Bid en, djalit të presiden,tit të SH BA-së, i cili e ka sot përvje,torin e v dehjes.“Sot, në përvjetorin e nd arjes nga je,ta të Be au Bi den, iu bashkuam përkujt,imeve të familjes Bi den për të. Be au shërbeu në Kosovë, larg fam,iljes dhe ve ndit të tij, për ta ndih muar shtetndërtimin në Kosovë dhe funks,ionimin dhe sundimin e li ,gjit në vendin tonë”.“Prandaj, sot vend,osëm lule pranë memor,ialit dedikuar atij, në përk,ujtim të shër bimit të kryer prej tij për vendin tonë, si dhe

të gjithë atyre burr,ave e grave që qën druan pranë nesh në kohë sfi,duese, duke i shërbyer paqes e shtetndë,rtimit në Kosovë”, ka shkruar Osmani në rrjetin social Facebook.Ajo qe na habit te gjitheve eshte reagimi i pre sidentit Bi den, i cili nuk dha asnje deklarate zyrtare ende per media per veprimin e pre sidentes Osmani qe beri ne shenje rrespekti per dja lin e tij. Mbetet ne vazhdim per tu pare reagimi i Bi den.

Leave a Reply