U v ra në tr agjik isht nga burrat: 5 gratë që nuk duhet t’i harr ojmë këtë 8 Mars

Ky 8 Mars nisi me urime, me dhurata, me dashuri dhe lule, por ky 8 Mars nisi dhe me tr isht im në plot 5 familje shqiptare. Teksa shumë nga ne në 8 Mars gjejmë rastin të përgēzojmë dhe llastojmë me dhurata gratë që kemi në jetët tona dhe të festojmë arritjet e tyre, numri i grave që dhu nohen dhe flijohen nga burrat në Shqipëri është al armues.
Vetëm brenda dy muajve të parë të vitit, u shënuan 5 vi ktima. Në këtë 8 Mars xing.al zgjodhi ti rik ujtojë këto gra që hu mbën jetën tra gjik isht nga duart e burrave që ua kishin besuar. ѕhtур nе fоtоn роѕht kеtiј ѕhkrimi n diqni раmјеn.

Leave a Reply