Studimi I Fundit : E Kush Do Ta Besonte Kete Qe Nje Gote Uji Ne 6 Te Mengjesit Do Te Ndryshonte Gjithcka Tek Organizmi Jone

Ky veprim do t’ju ndih,mojë të jeni më të shënde,tshëm dhe ta mba,ni tru,pin në formë. Mjaft,on thje,sht ta bëni zakon tuaj,in dhe ai do të mundë,sojë parand,alimin e shum,ë sëm.un.djeve. Ajo që duhet të bëni është të pin,i një go,të me uj,ë çdo mën,gjes.Përfi,timet e shumta shënde,tësore që vij,në duke ndj,ekur këtë ruti,në janë të njo,hura në bot,ën mjekësore.Shty,pe rek.lam.en dhe vazhdo..

Leave a Reply