Policia jep të gjitha detajet “pikë për pike” për policen që vr au anëtarët e familjes

Policia e Kosovës përmes një e-maili, ka dhënë të gjitha detajet në lidhje me policen, e cila në Gjilan vr au anëtarët e familjes së saj, e më pas edhe veten.

Derisa thuhet se ata dhe institucionet kompetente janë duke kryer he time intensive lidhur me rastin.

Si shpëtova nga var ikoziteti në 1 javë! Shtypni ne foto rek1amen dhe meso gjithcka mbi rastin qe beri buje ne media keto dite:

Lidhur me rastin e cilësuar ‘vr asje e rëndë’ dhe ‘vetëv rasje’ të ndodhur me datën 18.02.2020 në rrugën “Xhevat Ajvazi” në lagjen Bujanina të Gjilanit, ku dys hohet se ishte e përfshirë një zyrtare policore, ashtu siç është bërë e ditur në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë të gjitha njësitet relevante nga Policia e Kosovës, prokurori kompetent, ekipet mjekësore, mjekësia ligjore si dhe Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), për të kryer he time intensive lidhur me rastin.

Ekipet e he tuesve të Policisë së Kosovës (PK) nga Drejtoria e Kr imeve të Rë nda të PK-së është kërkuar të jenë përgjegjëse për trajtimin e rastit në aspektin he timor, në bashkëpunim dhe koordinim me Prokurorinë e Shtetit dhe zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës, të cilët në vazhdimësi kanë ndërmarrë veprime he timore lidhur me këtë rast me pa soja tra gjike, het ime këto të cilat janë ende duke vazhduar.

Zyrtarja policore V. B., e cila dys hohet se është përfshirë në rast, ka qenë duke punuar në Stacionin Policor të Gjilanit dhe që nga 07.07.2017 (pas rekomandimit të psikologut të Policisë së Kosovës i është marrë ar ma zyrtare dhe është caktuar në punë të lehta), ky vendim është rikonfirmuar më pas edhe nga klinika përkatëse pas kontrolleve shëndetësore psikologjike të mbajtura me 16.10.2019 për shkaqe shëndetësore, e njëjta ka qenë me detyra të lehtësuara kryesisht me punë administrative, ku bazuar në rekomandimet dhe procedurat e parapara të njëjtës i ishte marrë ar ma zyrtare.

Në kuadër të Policisë zyrtarja është trajtuar në 14 seanca të ndryshme dëgjimore dhe këshilluese nga viti 2016 deri në fund të vitit 2019, gjersa në klinikën e kontraktuar nga Policia ajo ka mbajtur 6 seanca, ku i është caktuar dia gnoza përkatëse dhe i është caktuar terapia adekuate nga komisioni mjekësor përkatës.

Trajtimin e fundit mjekësor psikologjik në klinikë e ka mbajtur me datën 03.10.2019, në të cilin trajtim gjithashtu është rekomanduar lirimi nga bartja e uniformës, përfshirë edhe ar mën zyrtare për shkak të gjendjes së saj shëndetësore/psikologjike si dhe i është caktuar terapia përkatëse.

Ar ma e saj ka qenë duke u ruajtur në stacionin policor ku zyrtarja ka shërbyer. Mënyra si ajo ka ardhur deri tek ar ma është duke u he tuar nga Inspektorati Policor i Kosovës.

Si pjesë e procedurës he timore është bërë këqyrja e vendit të ngjarjes me ç’rast janë marrë gjurmët dhe dëshmitë relevante për procedurë të ekz aminimit të mëtejmë, përfshirë edhe ar mën zyrtare e cila dys hohet se është përdorur në këtë rast. Gjithashtu tru pat e vik timave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për aut opsi. Jemi në pritje të auto psisë.

Në vendin e ngjarjes janë kontaktuar dëshmitarë të mundshëm, ku disa nga ta janë intervistuar. Më pas janë kontaktuar edhe persona tjerë me të cilët Policia ka biseduar për njohuritë e tyre për këtë rast. Gjithsej janë kontaktuar 20 persona. Informacionet e marra nga këta persona janë pjesë e procedurës he timore.

Në Gjilan janë duke vazhduar veprimet tjera he timore, vazhdimi i ekza minimit të vendit të ngjarjes, identifikimi i dëshmitarëve tjerë të mundshëm, identifikimi dhe tërheqja e video dëshmive si dhe dëshmive tjera të cilat mund të shërbejnë për zbardhjen në detaje të rastit.

Pas he timeve preliminare nën dyshimin për ‘ke qpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar’, Inspektorati Policor i Kosovës, me datën 18.02.2020 i ka rekomanduar Policisë së Kosovës, sus pendimin e katër zyrtarëve policorë, komandantin e Stacionit Policor Gjilan, zëvendëskomandantin, shefin e operativës dhe një zyrtar të stafit civil.

Policia e Kosovës, bazuar në rekomandimin e IPK-së, po ashtu me datën 18.02.2020 ka bërë sus pendimin e këtyre zyrtarëve policorë në kohëzgjatje prej (72) orëve, me qëllim të zhvillimit të he timeve të pavarura. Policia e Kosovës së bashku me institucionet e drejtësisë dhe të IPK-së, është duke kryer he time intensive, me qëllim të zbardhjes së rrethanave dhe motivit që kanë çuar deri te ky rast tra gjik.

Leave a Reply