O Zot i madh Makina u bë copash: Vajza 4 vjeçe jep shpirt në vend,nena dhe babai mbijetojne Ngushllime Familjes Zoti u dhëntë fuqi…


Ak sid enti ka ndodhur në Karabuk të Turqise, familja e cila ishte duke kthyer nga pikniku u p er pla s me ka mionin që vinte nga ana e kundert Pamjet meP0SHT.Ju ft0jm te nd1qn1 v1de0n me p0shte..

Sipas inform acio neve të para thuhet se shoferi i vetures Muhammet J hu mbi kont rollin pershkak rrugës rrësh qitëse dhe g od.Ju ft0jm te nd1qn1 v1de0n me p0shte..

iti ka mi onin që vinte nga ana e k.un dërt.Ju ft0jm te nd1qn1 v1de0n me p0shte..

Për plas ja ishte aq e fuqishme saqe v.etura u bë co pa-co pa,vajza e vogel 4 vjecare u ho dh nga vet ura ne rru ge,kurse nena dhe babai kishin ng ecur ne mak ine.

Vajza e vogel me ndi hm en e shofereve te tjere qe kalonin nga rruga u de rgua ne spi tal mirpo per fat te ke q nuk mu ndej te s hpe tohej pavarësisht te te gjitha int erveni meve

Leave a Reply