Kujdes Gjithe Ju Qe Perdorni SHISHA, Pasi Shka Kton 3 Sem Undje Vde Kje Prurese!

Kujdes gjithe ju qe perdorni SHISHA, pasi shka,,kton 3 semu,ndje vde,kjep,rurese! .. 92 përqind e rasteve të sëmundjes së kanc,erit në mushkëri vjen nga thi,thja e tymr,ave të ndrys,hëm, duke filluar nga duhani e deri tek tymi i shisheve. E kjo e fundit ka bërë bujë tek të rinjtë kosovarë, të cilët argëtohen duke pirë shisha, e nuk i mendojnë farë d,ëmet që i shka,ktoj,në organizmit.
Specialisti i mushkërive tregon për tri sëmun,djet që i shka,kton shisha. Se a i shkak,tojnë dë,me organizmit të njeriut tymrat e shisheve, dhe cilat lloje të sëmund,jeve i sjellë ..Shtypni ne foto rek1amen poshte ketij shkrimi ju hapen pamjet…

Leave a Reply