Ish-Agjenti I SHIK-Ut “Tro ndit” Me Dek laraten – Hashim Thaçi Agjent Serbo-Francez… Kosova U Çlirua Per Te Dyten Here Kur Ai

Ish-a gjen,ti i SHIK-ut: Kosova u çlirua për dytën herë, kësaj radhe nga a gje,nti serbo-francez Hashim Thaçi.Ish-eprori i lartë i UÇ K-së, dhe ish-agje nti i SHIK-ut, Naim Miftari, përmes një post imi në Facebook, ka folur për çli,rimin e Kosovës.Miftari thotë se në vitin 1999, me sa krif,icën e popull,it dhe Iufj,tën e UÇK-së, si dhe me inte,rvenimin e NA TO-s, A merikë,s, Bri tan,isë e Gjer ma,nisë, Kosova u çli,rua nga di htat,ori Ballk anik Sllobodan Millosheviq.Sipas Miftarit, Kosova edhe tash është çli,ruar nga një diht,ator po liti,k, siç e quan ai Hashim Thaçin.Lexojeni shkrimin e plotë të Naim Miftarit:Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Dy interve nimet e NA TO-s, Am erik,ës, Bri tani,së dhe Gjer mani,së-Me sa krif,icën shek,ullore të popu llit tonë, me Iufj,tën e UÇK dhe si,domos me intervenimin e NA TO-s, A merik,ës, Bri tani,së, Gjer man,isë 1999, Kosova u çlirua nga thu ndra di htator,ia,le serbe e Slobodan Milosheviçit i cili përfundoj jetën në Hagë në Hola ndë.Po ashtu 20 vite ma vonë, duke u bazuar në gje ndjen e mjeruesh,me në Kosovë, në mos funk sionim të li gj,it dhe rapor,teve inte ligje,nte dhe se kret,e të NA TO-s, BE-së e A merik,ës, Bri tani,së, Gjer manis,ë… Kosova u çlirua për dytën herë, kësaj radhe nga thun ,dra e di htato,ri t po lit,ik a gjen,tit serbo-francez Hashim Thaçi dhe grupes të tij (Pronto) i cili për fundoj ne Hagë në Holandë!

Leave a Reply