Gruaja ishte shtatzëne dhe kurrë nuk shkoi në m jek, dhe më pas ajo lindi një fëmijë që lind një herë në 625 milionë raste(VIDEO)

Deri më tani, si Veronica ka vetëm 12 raste të tilla te regjistruara në botë.Kohët e fundit, në Sibir është raportuar një rast i pabes,ueshëm i shtatëza,nisë i cili pothu,ajse gjith,monë është jashtë injek,timit, por këtë herë foshnja arr,iti të mbije,tojë. Një refugjate Ukrainase nga prov,inca Donbas 31 vjec,arja arr,iti të sjel,lë një shtatz,ëni të till,ë pa emëri,min e mjekut për ekzamin,im.… për të lexuar më shumë, ju ftojmë që të vazhdoni artikullin e plotë më poshtë/hap re,klamën

Leave a Reply