Erdogan del nga k ontrolli, ja çfar po pregadit ..

Erdogan mbrëmë i bëri th irrje të gjithë botës, së bashku me vendet isl ame, që në mënyrë ef ektive të kun dë rshtojnë Iz raelin dhe s ulmet e tij ndaj Xhamisë A l-A qsa, qytetit të A l-Q uds (Je ruzalem) dhe të gjitha shtëpive pa lestineze.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

“Shteti i dh un shëm i Iz raelit, shteti te rror ist i Iz raelit, po s ul mon e gërsisht dhe pa asnjë nd ërgjegje mu slimanët në A l-K uds të cilët synojnë vetëm të ruajnë shtëpitë e tyre mijëvjeçare, vendin e tyre”, tha E rdogan.