An alistët ja pin al armin: “Do të ketë lu ftë midis Turqisë dhe Izraelit në Gaza!”

An alistët ja pin al armin: “Do të ketë lu ftë midis Turqisë dhe Izraelit në Gaza!”

An alistët iz raelitë parashikojnë ko nflikt midis Turqisë dhe Izraelit rreth Gazës, thuhet se Ankaraja ka gjasa të kalojë nga re torika a rm iqësore në veprim në ko nfliktin tjetër në Gaza.

Sipas një grupi të an alistëve izraelitë nga In stituti Reut, qe veria turke mund të mos jetë më e kë naqur me re torikën a g resive dhe do të fillojë të ma rrë masa ku ndër Izraelit.