6-vjeçari h umb j etën nga s ëmundja e k eqe, por para se të j epte shpirt la një letër për prindërit, mos q ani për mua, atje ku do jem s’do kem dhi mbje…

Leland Shoemake nd ërroi je të kur ishte vetëm 6 vjeç prej një së mundje të ke qe. Por para se të i kte nga kjo botë djaloshi i bukur shkroi një letër për prindërit e tij në mënyrë që ata të qeshin pasi ai të kishte i kur nga kjo botë.

Prindërit e tij u kthyen në shtëpi, pasi ai h umbi j etën dhe në dhomën e tij teksa bëheshin gati për fu neralin gj etën një letër. Ishte babai ai në f akt që e gj eti letrën. Ai q au me të ma dhe kur e pa dhe vra poi drejt gruas së tij për t’i tr eguar se çfarë kis hte gj etur në dhomën e djalit të tyre. Në le tër ai ki shte sh kruar:

Unë do të jem gjit hmonë me ju mami dhe babi. Mos qani për mua, mos h arroni që do u shi koj nga qielli dhe dua që të qeshni për mua. Unë atje ku do jem nuk do kem më dhi mbje. Do jem mirë.”

Nëna e tij thotë se djali e saj ishte një fëmijë shumë i veçantë dhe se ajo letër që ai kishte lënë për ta ia ka shuar pak hidhërimin që ka në shpirt.

Leave a Reply